Reklamacije i povrat proizvoda

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:

  • ako je zaprimio pošiljku koja ne odgovara narudžbi;
  • ako je zaprimio pošiljku s proizvodom kojeg nije naručio

Prigovori se šalju: e-mailom na  leon@labtex.com ili pismeno na adresu Labtex d.o.o. Slavonska Avenija 52/g, 10000 Zagreb. Pismeno ćemo potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda. U slučaju zamjene proizvoda kupac snosi troškove nove pošiljke kao i trošak slanja drugog proizvoda od strane trgovca.

Trgovac će prihvatiti povrat svih gore navedenih proizvoda o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan i da u kupca ne postoji nikakva odgovornost. Ako je reklamacija opravdana, trgovac nudi zamjenu robe ili mogućnost povrata sredstava u roku od 14 dana po naručenoj robi.

Ovo pravo na reklamaciju ne isključuje ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama (Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima).

Izvršenje povrata proizvoda

Kupac je dužan proizvod koji vraća trgovcu vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Kupac je proizvode dužan vratiti Labtexu (leonanatomic.com) o svom trošku na adresu: Labtex, Slavonska Avenija 52/g, 10000 Zagreb.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
  • ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti  Labtex (leonanatomic.com) i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.
Labtex (leonanatomic.com) će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.
Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor,  trgovac se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, umanjeno za troškove isporuke, bez odgode, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.

Povrat novca vrši  uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.
Troškove povrata robe snosi kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem elektroničke pošte na leon@labtex.com ili poštom na adresu: Labtex d.o.o. Slavonska Avenija 52/g, 10000 Zagreb.

Kako bi trgovac potrošaču odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača trgovac zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Ako je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju eventualnog spora Labtex (leonanatomic.com) i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Online rješavanje sporova

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

Završne odredbe

Ovi Uvjeti kupnje zajedno s Uvjetima korištenja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između trgovca (Labtex) i kupca.